On-line plaćanje

Kod za plaćanje

Iznos
HRK *
  

Iznos kojim se tereti vaša kreditna kartica ovisan je o trenutnom tečaju EUR-a kod Hrvatske narodne banke. Kod naplate kartice, iznos se konvertira u kune tako da su moguća manja odstupanja od cijene u izračunu.

Supported Credit Cards